Cập nhật các vị trí đã sở hữu

Người dùng sau khi mua đất có thể truy cập vào "Danh mục sở hữu" để kiểm tra thông tin tài sản đất đang sở hữu cũng như rao bán chúng trên Sàn Giao Dịch - tính năng sẽ được giới thiệu trong giai đoạn 2 của dự án

Last updated