Số lượng đất tối đa có thể sở hữu

Người tham gia sẽ không có giới hạn về số lượng đất có thể sở hữu. Tuy nhiên, giá trị giao dịch của các vị trí đất sở hữu sẽ bị giới hạn nhằm hạn chế các hành vi tư hữu tài sản tương tự thị trường bất động sản thực tế.

Last updated