Second World có phát triển giống theo một dự án khá tương tự ở quốc tế là Earth 2?

Second World mong muốn phát triển tập trung các thành phố và khu vực trước khi mở rộng ra toàn bộ trái đất tương tự như Earth 2. Với việc phát triển tập trung này, Second World sẽ phát triển tốt hơn về hạ tầng kỹ thuật và máy chủ cho giai đoạn xây dựng và trải nghiệm người dùng tại từng khu vực khác nhau sẽ là tốt nhất.

Last updated