Second World có cho phép đổi Hào thành VNĐ và rút về được không?

Second World sẽ cho phép các cư dân rút tiền về ở giai đoạn sau của dự án.

Để thực hiện được việc rút tiền, cư dân Second World cần phải thực hiện quy trình KYC theo quy chuẩn chính xác về bảo mật tài sản online. Second World đang xây dựng quy trình KYC an toàn, bảo mật cao nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro về gian lận, trộm cắp danh tính, hoạt động "rủa tiền" và các hành động phạm pháp khác. Chúng tôi sẽ thông báo đến cư dân sớm nhất ngay khi quy trình được hoàn thành và có thể tiến hành rút tiền.

Tìm hiểu thêm về KYC: https://documents1.worldbank.org/curated/en/708591468189534796/pdf/ACS10692-v1-WP-131359-Box391475B-PUBLIC-VIETNAMESE-Vietnam-eID-Tech-Rpt-v10-Vietnamese.pdf

Last updated